Evaneos Allmänna Användarvillkor

För att använda webbplatser och/eller mobilapplikationer som är utvecklade och publicerade av Evaneos SA krävs att du respekterar de aktuella villkoren och därför rekommenderar vi dig att noga läsa igenom våra användarvillkor innan du använder webbplatsen eller mobilapplikationen. 

Våra användningskrav och regler har utvecklats för användare av webbplatserna och applikationerna och de är framtagna av Evaneos SA - 27 rue de Mogador - 75009 Paris – France.

Alla som besöker webbplatserna och använder mobilapplikationerna utvecklade av Evaneos SA betraktas som användare, vare sig man har identifierat sig eller ej.

Genom att använda våra webbplatser och mobilapplikationer godkänner du de aktuella användarvillkoren. Skulle du inte gå med på samtliga villkor är du inte tillåten att använda våra webbplatser och/eller mobilapplikationer.

Evaneos SA har rätt att ändra villkoren för användning av webbplatser och mobilapplikationer. Därför rekommenderar vi dig att regelbundet kontrollera våra regler och villkor. 

1. Definitioner

"Företaget" eller "Evaneos" eller "Vi" avser Evaneos SA, ett företag med ett aktiekapital av €73,450.94 och vars huvudkontor ligger på 27 rue de Mogador - 75009 Paris – Registrerat i Paris bolagsregister under SIRET No. 513 191 122 – Registrering Atout France IM075110183 – Finansiell garanti från Atradius – Professionell juridisk ansvarsförsäkring tecknad genom HISCOX – såsom Utgivare och utvecklare av Hemsidan och Mobilapplikationen.

"Hemsidan" avser hemsidan som för närvarande nås via: evaneos.se

"Mobilapplikationen" avser det körbara program som kan laddas ned på mobiltelefoner och som erbjuder funktioner och innehåll som Användare får tillgång till och som utvecklats av Evaneos.

"Du" avser Användaren av Hemsidan och Mobilapplikationen.

"Innehåll" avser Evaneos Innehåll eller Medlemsinnehåll inklusive text, bilder, musik, ljud, video, information och andra beståndsdelar.

"Evaneos Innehåll" avser allt innehåll som tillgängliggjorts av Evaneos genom Hemsidan eller Mobilapplikationen, inklusive allt innehåll oavsett om det erhållits genom en tredjeparts licens.

"Medlemsinnehåll" avser allt Innehåll som publicerats, överförts eller delats av en Medlem på Evaneos, särskilt innehåll som är tillgängligt under sektionen "Mina sidor", inklusive detaljer i Medlems resefiler och annat Medlemsinnehåll.

"Tjänster" avser den information om semesterresmål och marknadsplatstjänster för researrangörer som vid varje tillfälle erbjuds på Hemsidan och i Mobilapplikationen.

"Användare" avser person som navigerar på Hemsidan eller i Mobilapplikationen.

"Medlem" avser alla vuxna som har ett konto till följd av att hennes eller hans medlemsansökan har blivit vederbörligen ifylld och godkänd. Medlemen är en identifierbar Användare av Evaneos SA:s Hemsidor och Mobilapplikationer.

"Lokal researrangör" avser en lokal självständig researrangör som är baserad i ett destinationsland och som tillgängliggör resetjänster i utbyte mot betalning.

"Konto" avser det Individuella Konto som skapas av Medlem vid tidpunkten för registrering på Evaneos SA:s Hemsidor och Mobilapplikationer.

2. Beskrivning av Evaneos tjänster och produkter. Evaneos är en marknadsplats som sammanför resenärer med Lokala Researrangörer för att utforma och leverera skräddarsydda resetjänster.

Evaneos erbjuder, via Hemsidan och Mobilapplikationen, följande Tjänster till Användare som önskar organisera sina resor:

·       Information, råd och faktablad

·       Kontakt med Lokala Researrangörer som är specialiserade på att utforma och leverera skräddarsydda resetjänster

·       Ett system för överföring av kontaktuppgifter och annan information till utvalda kontakter och partners

·       Ett system för säker betalning till Lokala Researrangörer

·       Information om och försäljning av reseförsäkring efter köp av resetjänster

·       Visning och delning av resedossier och foton online       

·       Skapande och delning av berättelser, komentarer och råd

·       Skapande och delning av feedback och innehåll från upplevelser

3. Evaneos Upphovsrätt och andra Immateriella Rättigheter

Evaneos SA innehar samtliga immateriella rättigheter, i synnerhet upphovsrätt, närstående rättigheter,

4. Användning av Evaneos Hemsida och Mobilapplikationen

Du kan visa, hämta och skriva ut Evaneos Innehåll endast för personligt och icke-kommersiellt bruk.

All annan användning måste på förhand skriftligen godkännas av Evaneos.

Såvida inte ett sådant uttryckligt godkännande har erhållits, är det strängt förbjudet att reproducera, kopiera, överföra, distribuera eller publicera Evaneos Innehåll helt eller delvis.

Vidare är det under alla omständigheter förbjudet att ändra Evaneos Innehåll eller att ändra eller ta bort tecken som indikerar upphovsrätt, varumärken eller tecken på titel eller ägande som återfinns i samband med Evaneos Innehåll.

Du måste använda Hemsidan, Mobilapplikationen och Tjänster i enlighet med gällande lagstiftning.

Du förbinder dig uttryckligen att hålla Evaneos skadeslös i händelse av ansvar som kan uppkomma för Evaneos i relation till alla eventuella tredje parter i samband med användning som inte överensstämmer med dessa Allmänna Användarvillkor för Evaneos Hemsidor och Mobilapplikationer.

Användning av Hemsidan och Mobilapplikationen är inte tillåtet för personer som är yngre än 13 år.

I enlighet med dessa Allmänna Användarvillkor är Hemsidan och Mobilapplikationen tillgängliga för Användare gratis (exklusive anslutningsavgifter). Vänligen se artikel 16 för information om hur vi får ersättning när du använder Tjänster för att boka en paketresa med en lokal researrangör.

Navigering på Evaneos Hemsidor och Mobilapplikationer kan, oberoende av Evaneos, innebära användning av tredje parts hemsidor som inte är försedda med sina egna allmänna användarvillkor. I sådana fall ska Evaneos SA helt åtskiljas från tredje parts hemsidor som besökts.

5. Länkar till andra hemsidor, tredje parts hemsidor.

Användning av Evaneos SAs webbplatser och mobilapplikationer kan leda användaren vidare till andra webbplatser. 
Tredjeparters webbplatser är inte redigerade av Evaneos SA och Evaneos SA ansvarar inte för innehållet på tredjeparternas webbplatser, även om det finns en länk till tredjeparterns webbplatser på Evaneos SAs webbplatser och applikationer.
Evaneos SA kan inte ställas till svars för kvalitet / egenskaperna hos deras produkter och tjänster.

6. Ansvar som uppkommer med anledning av Evaneos Innehåll

Evaneos vidtar alla rimliga åtgärder för att tillse att Hemsidan, Mobilapplikationen och Evaneos Innehåll är korrekt och tillförlitligt. Dock kan Evaneos inte garantera riktigheten, fullständigheten, tillgängligheten och/eller aktualiteten av Informationen och/eller Evaneos Innehåll som finns på Hemsidan och/eller Mobilapplikationen.

Med förbehåll för de bestämmelser som anges i artikel 8 i dessa Allmänna Användarvillkor, ska inte Evaneos och/eller dess partners hållas ansvariga för användning av informationen och/eller Innehåll som tillhandahålls och/eller verktyg som görs tillgängliga på Evaneos Hemsidor och Mobilapplikationer.

7. Användning av funktioner för onlineforum

Vissa delar av Hemsidan och Mobilapplikationen är gratis att använda utan registrering. Vissa funktioner är dock endast tillgängliga för Medlemmar. Hemsidan och Mobilapplikationen möjliggör för Medlemmar att skicka in och dela foton, berättelser, erfarenheter, åsikter och resebloggar. Medlemmar kan därigenom efter eget gottfinnande lämna Medlemsinnehåll för vidare spridning.

Om du är Medlem, ger du Evaneos en icke-exklusiv, överförbar, evig, royaltyfri och global licens att kopiera, använda, reproducera, distribuera, visa, publicera, anpassa, framställa bearbetningar och/eller ändra Medlemsinnehåll i alla format, bland annat i våra tjänster och produkter för vilket som helst syfte, inklusive marknadsföring av våra tjänster och produkter. Medlemsinnehåll kan fritt visas, användas, överföras, delas, kopieras, översättas och publiceras utan samtycke av den Medlem som inlämnat sådant Medlemsinnehåll, på alla medier oavsett beskaffenhet eller ändamål (kommersiellt, reklam eller annat) och utan territoriell begränsning.

Som en följd av rätten till spridning av Medlemsinnehåll som beviljats ​​Evaneos, anses detta innehåll inte vara belastat av äganderätt. Följaktligen får Medlemmar inte ladda upp något Medlemsinnehåll till Hemsidan eller Mobilapplikationen som ägs av tredje part, utom i de fall där denne har alla nödvändiga godkännanden från relevant tredje part att göra det.

I händelse av överträdelse av villkoren i stycket ovan, åtar du dig att hålla Evaneos skadeslös avseende alla anspråk som kan uppstå på grund av intrång i rättigheter, och vid behov att ersätta Evaneos.

Medlemmar ska enbart ladda upp Medlemsinnehåll som är lämpligt och inte på något sätt är stötande, kränkande eller olagligt.

Givet att Evaneos inte kan kontrollera allt Innehåll som uppladdas av Medlemmar innan dess spridning, förbehåller Evaneos sig rätten att när som helst, utan förvarning och enligt eget gottfinnande, ta bort någon del av eller allt Medlemsinnehåll som står i strid med dessa Allmänna Användarvillkor.

8. Evaneos Ansvar

Om du är en konsument och vi misslyckas med att uppfylla dessa Allmänna Användarvillkor, är vi ansvariga för den förlust eller skada som du lider som en förutsebar följd av vårt handlande i strid med dessa Allmänna Användarvillkor eller av vår vårdslöshet, men vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte kunde förutses. Förlust eller skada är förutsebar om det var en uppenbar följd av vårt handlande i strid med dessa villkor eller om det var övervägt av dig och oss vid tidpunkten för din intitiala användning av Tjänsterna.

Skadeståndsansvar för Evaneos och/eller tredje part kan inte yrkas i relation till Innehåll som lagts ut på internet eller i relation till användning av sådant Innehåll, och inte heller för förfång eller skada, direkt eller indirekt, av något slag och oavsett uppkomst. Det  nämnda ska gälla utan någon begränsning.

Med förfång eller skada avses:

·       Allt innehåll av kränkande eller polemisk natur eller som är pornografiskt, främlingsfientlig eller som mer allmänt vara kränkande för ett större antal,

·       Varje avbrott i verksamheten eller tjänsten,

·       Varje oförmåga att använda föreslagna sökresultat

Vad avser otillräcklighet, undermålighet eller bristfällighet i de sökresultat som tillgängliggörs, och inkomstförlust som uppkommer därav, garanterar Evaneos inte på något sätt riktigheten, lämpligheten och/eller opartiskhet av något Innehåll som läggs ut på internet "i befintligt skick". Evaneos friskriver sig därför från någon form av garanti och gör inga åtaganden avseende kvalitén eller lämpligheten av något Innehåll för en viss användning.

9. Policy för borttagande av innehåll

Evaneos SA har rätt att dra tillbaka innehåll när som helst, med eller utan förvarning.
Om något av innehållet som publiceras på webbplatsen skulle upplevas stötande på grund av exempelvis underminerad frihet, respekt för människor, bilder, rykten, intrång på upphovsrätt, bildrättigheter, att det upplevs kränkande eller någon annan anledning, kan du kontakta Evaneos SA och efterfråga att innehållet tas bort. 

Efter anmälan kommer Evaneos SA omgående undersöka det stötande innehållet och begäran kommer därefter hanteras efter Evaneos SAs bedömning.

Evaneos SA rekommenderar att du tar noggrann hänsyn till de faktiska omständigheterna innan klagomål läggs fram. Du ansvarar för de klagomål som framförs.

10. Avslutande av Tjänster, klagomål

Evaneos SA förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto när som helst i händelse av brott mot något av användarvillkoren. Alla dina personuppgifter tas i så fall bort.

Utan att detta utgör en skyldighet för oss, förbehåller vi oss rätten att utföra styroperationer, ad hoc, på eget bevåg eller på begäran av en tredje part när det kommer till att verifiera hänsyn till användarvillkoren och avtalshandlingarna och därefter komplettera och/eller ändra eventuella felaktigheter. Dessa granskningar får i förekommande fall ge upphov till suspension av användarkonton, suspensioner som antas främst om brister har upptäckts i informationen som en användare har angett. Dessa kontroller kan också, vid behov, leda till att användarens konto avslutas. 

Du kan också helt och hållet radera ditt konto och innehåll, om inte en beställning fortfarande bearbetas. Efter att din sista efterfrågan har verkställts, kan du fritt fortsätta att radera din data.

11. Kontakt

Om du har några frågor om Tjänsterna, kontakta kundtjänst via e-post: kontakta@evaneos.se

Du kan också kontakta oss

•       per post till följande adress: Evaneos SA - Service kunder - 27 rue de Mogador - 75009 Paris;

eller

•       per telefon på  08 44 68 23 19.

12. Åtkomst till Hemsidan, Mobilapplikationen och Tjänster

a. Konfiguration av tillgänglighet

Evaneos erbjuder en onlinetjänst genom sina Hemsidor och Mobilapplikationer.

Anslutning till Internet krävs för att få tillgång till Hemsidan och Mobilapplikationen.

För att få tillgång till vissa Hemside- och Mobilapplikationsfunktioner måste du registrera dig som medlem och skapa ett konto. De fullständiga Tjänsterna blir direkt tillgängliga efter registrering på Hemsidan eller genom Ansökan.

b. Tillgänglighet och tekniska operationer för Hemsidan och Mobilapplikationen

Vi strävar efter att se till att Hemsidan och Mobilapplikationen är i fullgott skick 24/7. Men vi kan inte garantera att Hemsidan och Mobilapplikationen fungerar kontinuerligt eller felfritt.

Evaneos skall inte hållas ansvarig för otillgängligheten, avbrott eller dysfunktion av Hemsidan, Mobilapplikationen eller Tjänster av någon orsak som rimligen är utanför Evaneos kontroll eller där Evaneos väljer att utföra underhåll eller uppgradera Tjänsterna.

Vi kan inte garantera att Hemsidan, Mobilapplikationen eller Tjänster kommer att vara säkra eller fria från fel eller virus. Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform för att få tillgång till Hemsidan, Mobilapplikationen eller Tjänster och vi rekommenderar att du använder ditt eget antivirusprogram. Du accepterar det faktum att Evaneos och dess leverantörer inte under några omständigheter kan hållas ansvariga för eventuella materiella skador och/eller ekonomisk förlust och/eller direkta eller indirekta skador och några som helst konsekvenser och/eller som uppstår i samband med användningen av, eller i samband med hinder att använda, hemsidan www.evaneos.fr.

c. Nekad, suspenderad och avbruten tillgänglighet

Evaneos ska vara fri att när som helst vägra, avbryta eller stänga av åtkomsten till hela eller delar av Hemsidor och Mobilapplikationer eller till Tjänsterna, särskilt för drift eller av underhållsskäl, och skall vara fri att ändra, avbryta eller ta bort Hemsidan och avsluta sin publicering på internet.

d. Fri åtkomst till vissa kategorier av tjänster

Evaneos ska fritt tillhandahålla allmänna informationstjänster till Användare, det vill säga tjänster som finns tillgängliga gratis utan skyldighet att uppvisa ett ID eller öppna ett konto.

13. Begäran om resekostnadsestimat

För tjänsten 'att få kontakt med en lokal researrangör', 'be om offerter från de lokala researrangörerna' och 'ha en personlig sida', krävs att du samtycker med våra villkor och identifierar dig. Detta krävs även för att du som medlem ska kunna fråga efter en offert på våra webbplatser och mobilapplikationer.

Att fråga efter en offert är gratis. För att bli medlem på webbplatsen, och dra nytta av alla de tjänster som erbjuds av Evaneos SA, räcker det att fylla i ett webbformulär och läsa och acceptera villkoren för användning av Evaneos SA.

Följande villkor är krav för att du ska kunna göra en begäran: 

Du är en fysisk person.

Du är arton (18) år eller äldre eller ifall du är minderårig har målsmans tillstånd

Du utför registreringen personligen och inte på uppdrag av en tredje part

Du anger korrekta personuppgifter, kontrollerbara, fullständiga och aktuella

Din e-postadress är ifylld, personlig och giltig

Ditt användarkontos information (tid, land, ISP, förbud mot proxyservrar) skall motsvara en normal användning av ett användarkonto

Ditt lösenord måste uppfylla villkoren för skapande av lösenord, det vill säga inte hänvisa till en politisk inriktning, etnisk grupp, en religion, inte vara vulgärt eller kränkande, inte ha en sexuell eller pornografisk innebörd, inte likna eller härma ett varumärke, inte hänvisa till någon narkotisk produkt eller något annat som är förbjudet enligt lag, inte imitera eller likna namn på personer eller karaktärer som är aktiva på nätet, inte imitera eller likna namnet på någon i företaget Evaneos SA och inte kringgå villkoren med annorlunda stavning i syfte att kringgå de regler som anges ovan). 

Det ska noteras att en person som skapar ett falskt konto åt sig själv eller för en annan person (särskilt om brottet nämns i artikel 441-1 i franska strafflagen) kan personen komma att straffas med upp till tre års fängelse och €45. 000 i böter.

14. Kontakt med en Lokal Researrangör

För att bli introducerad till en lokal researrangör för att organisera din resa krävs det att du, i ordning, utför följande:

1 - Välj en destination

2 - Välj din lokala researrangör

3 - Beskriv resenärerna och era resplaner

4 - Klargör dina förväntningar i fråga om boende, assistans och intensitet under resan

5 - Delge personlig information som gör det möjligt för din utvalda, lokala researrangör att kontakta dig

6 - Mottar ett mail som bekräftar ditt ifyllda formulär

​7 - Få en personlig offert direkt från din utvalda lokala researrangör

15. Ditt ansvar

a.             Personligt ansvar för användning av Hemsidan, Mobilapplikationen och

Tjänster

·       Du får endast använda Hemsidan, Mobilapplikationen och Tjänster för personliga och icke-kommersiella ändamål.

·       Som en Användare av Hemsidan godkänner du att du ansluter till och använder de föreslagna tjänsterna på egen risk. Under villkor av de bestämmelser som anges i artikel 8 i dessa Allmänna Användarvillkor, frånsäger vi oss allt ansvar för skador, vare sig direkta eller indirekta (ekonomiska förluster, förlust av intäkter, valutaförluster), som du eller en tredje part kan lida av vilken som helst anledning, oavsett om de uppkommer från din anslutning till Hemsidan eller till Mobilapplikationen, eller från din oförmåga att komma åt eller ansluta till Hemsidan, eller från den funktionella eller icke-funktionella statusen av Hemsidan eller Mobilapplikationen

·       Det gäller i synnerhet skada eller förlust till följd av felaktigt Innehåll, fel, långsam eller avbruten överföring, förlust, försvinnande eller förändring av data, virus oavsett ursprung, intrång av tredje part och mer allmänt skada eller förlust som uppkommer från tillgänglighet eller otillgänglighet av Hemsidan.

b.             Ansvar som ådragits dig i samband med resetjänster tillhandhållna av

Lokala researrangörer

Kontraktet för resetjänster ingås uteslutande av de två parterna, du och den lokala researrangören.

Lokala researrangörer tar fullt ansvar för de tjänster som de föreslår och för deras val av tjänsteleverantörer.

I detta avseende kommer du vara tvungen att acceptera de allmänna villkoren för försäljning för respektive Lokal researrangör, eftersom de träder i kraft vid tidpunkten för din acceptans av den lokala researrangörens kostnadsestimat och/eller vid tidpunkten för din första betalning.

Du förbinder dig härmed att respektera och följa de regler som fastställts av reseguiden eller någon annan representant för den lokala researrangören.

Dessa regler utfärdas i syfte att säkerställa att den planerade resan sker både på avsett sätt och säkert.

Den lokala researrangören ansvarar inte för någon aktivitet som du utför utanför resplanen.

c.             Ditt ansvar avseende virus

Vi uppmanar dig att kontrollera att alla eventuella filer som överförs eller registreras på Hemsidan är virusfria. Du får inte registrera eller överföra filer som innehåller virus eller program som orsakar förlust av data, förstörelse eller korruption. Du skall hållas fullt ansvarig i händelse av överträdelse av detta villkor.

d.             Ditt ansvar avseende assistans/försäkring

När det gäller din avsedda resa, är det lämpligt att ta en försäkring om resan är gränsöverskridande, inklusive skydd för personlig assistans och ersättning för sjukvårdskostnader, olycksfallsförsäkring, tillägg för hemsändning, bagageförsäkring, avbeställningsskydd, och skydd för rättsligt ansvar. Det skall vara ditt ansvar att kontrollera ditt försäkringsskydd och vid behov teckna försäkring med din försäkringsmäklare eller på Evaneos Hemsida. Information om reseförsäkringen är tillgänglig från reseförsäkringsinformationen.

e.             Ditt ansvar avseende dina kommunikationer

Du bekräftar att du (och inte Evaneos) är ensam ansvarig för all elektronisk information och innehåll (inklusive Medlemsinnehåll) som du laddar upp till Hemsidan och/eller Mobilapplikationen, och bekräftar att Evaneos inte ska ådra sig något som helst ansvar i detta avseende. Du bekräftar att du ska och måste använda Tjänsterna på ett sådant sätt som överensstämmer med gällande lag.

16. Evaneos roll i valet av lokala researrangörer

Du godkänner att Evaneos SA inte är ansvariga för elektronisk kommunikation och innehåll som skickas från dina anslutningsverktyg (dator, mobil etc.) till webbplatsen och att du måste använda tjänsten i enlighet med tillämpliga lagar.

17. Lokala researrangörers ansvar

Kunden kommer att följa de regler som fastställts av guiden eller av någon annan representant från researrangören. Dessa regler är utformade för att säkerställa att reseprogrammet fungerande väl och likaså säkerhetsreglerna.

Aktiviteter som inte omfattas av reseprogrammet är inte den lokala agentens ansvar.

Den lokala researrangören kommer att:

 • Skicka ett rundreseförslag eller kontakta dig inom 48 timmar
 • Erbjuda direkta priser, det vill säga de priser som gäller lokalt för lokala kunder.
 • Använda den e-post och telefon som du angivit via plattformen som Evaneos SA tillhandahåller för att kunna kommunicera med dig
 • Ge dig tillgång till samtliga tjänster som nämns i reseprogrammet
 • Informera Evaneos SA tydligt via e-post när du har bekräftat det förslagna reseprogrammet
 • Informera Evaneos SA, om den lokala reseplaneraren inte har möjlighet att vara reaktiv
 • Den lokala researrangören har skyldigheten att agera som mellanhand mellan dig och de olika tjänsteleverantörerna (flygbolag, hotell, restauranger, båtar, etc). De måste göra sitt bästa för att erbjuda resenären den högsta kvaliteten av samtliga tjänster

Den lokala researrangören kan inte hållas ansvarig för:

 • Glömska, förlust eller skada på personliga tillhörigheter
 • Stöld eller skada på personliga tillhörigheter på hotell
 • Negativa konsekvenser till följd av force majeure (väder, naturkatastrofer, politiska frågor, strejk)
 • Skador som har skett på grund av andra passagerare, resenärer
 • Följderna av förseningar, diverse hinder eller inställda flygningar under lufttransporter
 • Följderna av schemaförändringar eller ändring av flygplats
 • Följderna av förseningar eller hinder på grund av landtransporter
 • Följderna av förseningar, hinder eller uppsägning inom diverse järnvägstransporter
 • Om du inte följer schemat för din rundresa.

OBS! Eftersom Evaneos SA har valt lokala researrangörer med stor erfarenhet av att organisera resor, vet de vanligtvis vilka beslut som lämpligen ska fattas och vilka åtgärder som bör vidtas. Den lokala agenten kommer alltid sträva efter att hitta alternativa lösningar.

18. Information om villkor för tjänster som tillhandahålls av den lokala researrangören och villkor för återbetalning

Innan du gör en reservation med en lokal researrangör, förbinder du dig att läsa och godkänna de allmänna villkoren för försäljning, och betalningsvillkor och villkor för avbokning av dess tjänster.

a. Avbokning

Avbokning skall anmälas via brev, fax eller e-post som direkt informerar den lokal researrangören på det sätt som krävs enligt dess allmänna villkor. Avbeställningsavgifter kan behöva betalas av Medlem, uppgående till en summa som kan variera i enlighet med tidsramen för annullering och villkoren för den lokala researrangören, vilka du är skyldig att granska.

Vi föreslår att du ser till att läsa villkoren i detalj avseende uppsägning, avseende (förskotts)betalning och underlåtenhet att infinna dig, och att du ser till att göra alla betalningar i enlighet med de tidsfrister som överenskommits med den lokala researrangören.

Det är Medlemmens ansvar att inge uppsägning till sin försäkringsgivare enligt de tidsfrister som anges i villkoren för uppsägning, och därmed fastställa huruvida Medlem kan kräva avbokningskostnader. Avbeställningsskyddet som sådant återbetalas aldrig. De villkor som anges av den lokala researrangören kommer att gälla för dig. Avbokningskostnader kommer att tas ur den ursprungliga handpenning som Medlemmen betalade när reservationen gjordes genom den lokala agenten. Om Medlemmen har gjort betalning via Evaneos plattform för säker betalning kommer Evaneos kreditera Medlemmen genom det betalningsmedel som ursprungligen användes (bankkort, banköverföring, etc.).

b. Betalning

Reservationer är gällande så snart handpenning har tagits emot.

Villkoren för betalning är de som anges i den lokala Researrangörens allmänna villkor som du måste ta del av.

Varje lokal researrangör har som krav att informera dig om sina villkor och betalningsmedel, vilka kommer att vara de som gäller.

Resenärer betalar lokala researrangörer genom Evaneos plattform för säker betalning. För att möjliggöra detta, skickar lokala researrangörer medlemmar en betalningslänk via e-post när resekostnads estimatet har accepterats.

c. Ändringar

Mellan tidpunkten för utarbetandet av kostnadsestimatet och den tidpunkt då du samtycker till estimatet, kan boende förändras. Om sådana förändringar sker, kommer ditt nya samtycke till den förändrade situationen att efterfrågas.

d. Inte använda tjänster

Om någon resa blir förkortad eller avbruten, inklusive om något land, flod, sjö- eller luftbaserade tjänst inte helt levereras av någon som helst anledning, kommer det inte under några omständigheter att ske någon återbetalning från den lokala researrangören.

Det är resenärens ansvar att teckna en försäkring som täcker återkrav för de belopp som betalats ut för oanvända resetjänster.

e. Evaneos garanti mot lokala researrangörers försummelse

Evaneos är inte ansvarig för de tjänster som tillhandahålls av lokala researrangörer, inte heller kommer Evaneos att hållas ansvarig för deras försummelse i händelse av konkurs eller likvidation.

f. Evaneos kundservice

I händelse av lokal researrangörs försummelse som gör det omöjligt att genomföra den valda resplanen, kommer emellertid Evaneos att hjälpa till med att försöka hitta en alternativ lösning genom en annan lokal Researrangör.

Som en del av detta åtagande, åtar sig Evaneos att försäkra att du inte lider ekonomisk förlust i detta avseende.

Evaneos har därmed åtagit sig att betala dig ersättning med ett belopp som du betalade till den försumliga lokala researrangör, genom att återbetala det till dig om ingen alternativ lokal researrangör kan hantera reseplanen som du betalat för eller genom att betala en motsvarande summa direkt till den alternativa lokala researrangör som hanterar din resplan. Om det finns ett utestående saldo för resetjänster, helt eller delvis obetalda, bör du erlägga full betalning till den alternativa researrangör, utan att något ansvar åläggs Evaneos under sådana omständigheter.

I händelse av tvist med lokala agenten, före, under eller efter din resa, är Evaneos kundtjänst till ditt förfogande för att hjälpa till att lösa problemet. Den kan kontaktas på följande adress kontakta@evaneos.se eller via telefon 08 44 68 23 19

19. Tillämplig lag och jurisdiktion

Webbplatsens www.evaneos.se’s innehåll utvecklas och hanteras i enlighet med fransk lag.

Detsamma gäller materiella regler, likaså formregler och dess innehåll kommer att bedömas, endast, enligt fransk jurisdiktion. Lagenliga regler rörande konflikter utesluts till förmån av franska lag, utom när de bestämmelser som gäller i ditt hemland kommer kräva tillämpning av andra regler eller andra domstolars jurisdiktion, den sortens bestämmelser kan inte uteslutas via avtal.

20. Modifikationer

Evaneos SA förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra ändringar i tjänsten, produkter, innehållet som tillhandahålls av webbplatsen samt mobilapplikationerna och eventuellt även begränsa åtkomsten till dem. Användning av webbplatsen och mobilapplikationerna innebär godtagande av de förändringar som genomförts.

21. Allmänna bestämmelser

Om någon del av dessa villkor är ogiltig eller ogenomförbar enligt gällande lag, inklusive, men inte begränsat till, friskrivningar av garantier och ansvarsbegränsningar som anges ovan, kommer de ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelserna anses ersättas med giltiga och verkställbara bestämmelser som bäst matchar syftet med den ursprungliga bestämmelsen, övriga bestämmelser bland dessa villkor kvarstår med full effekt.

Evaneos SA har rätt att överlåta, överföra, lägga ut eller delegera rättigheter, plikter eller skyldigheter enligt dessa villkor. Denna rättighet är förbehållen Evaneos SA och gäller ej användare.

Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor ska vara eller bli ogiltig i sin helhet eller delvis, ska övriga bestämmelser inte på något sätt påverkas. De båda parterna förbinder sig att tillämpa, om nödvändigt, en ny bestämmelse som ekonomiskt är närmast möjligt till den ogiltiga bestämmelsen.

Dessa villkor finns på det språk som webbplatsen är på. Versionen av användarvillkoren som har ditt samtycke kommer inte att lagras av Evaneos SA.

Denna webbplats uppdateras inte regelbundet och den bör därför inte förklaras som en redaktionell produkt inom något rättssystem.